nowa siedziba

Stanisława Witkiewicza 16
03-305 Warszawa

Szafa metalowa skrytkowa czterokomorowa Sus 322
Szafa w Promocji
Oferowane zestawienie produktów i obowiązujące przy nich wartości są cennikiem wg art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie należy ich traktować jako oferty z art. 66 §1. Lista produktów wskazująca cenę do których należy doliczyć podatek VAT wg obowiązujących stawek.
RegulaminREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
 1.Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Ryszarda Cieślickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego abes.com.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz określa zasady i warunki świadczenia przez Ryszarda Cieślickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki z siedzibą w Warszawie usług nieodpłatnych drogą elektroniczną.
§ 1 Definicje
 1.Biuro Sprzedawcy - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: ul. Witkiewicza 16, 03-305 Warszawa.
 2.Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3.Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 4.Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:
 a)firmę kurierską;
 b)transport własny Sprzedawcy.
 5.Klient - oznacza podmiot, osoba pełnoletnia na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
 6.Konsument - oznacza osobę fizyczną, pełnoletnią dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7.Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8.Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
 9.Sprzedawca - oznacza Ryszarda Cieślickiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki z siedzibą w Warszawie (00-375), ul. Smolna 34 lok. 21, NIP: 5260006367, REGON: 012579657, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: abes@abes.com.pl, będącego jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
 10.Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie abes.com.pl.
 11.Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 12.Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 13.Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1.Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 2.Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 3.Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
 4.W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5.Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 6.Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 7.Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.
§ 3 Zamówienia
 1.Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2.Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.Klient składa zapytanie o możliwość zawarcia Umowy sprzedaży poprzez przesłanie Sprzedawcy wiadomości za pośrednictwem dedykowanego formularza zapytania ofertowego dostępnego na Stronie Internetowej Sklepu, poprzez wybór funkcji "Wyślij". Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, jego ilość i specyfikacje techniczne spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu. Klient podaje także swoje dane.
 4.Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną zapytania o którym mowa w §3 ust. 3, Sprzedawca odpowiada na zapytanie i składa Klientowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ramach wiadomości Sprzedawca podaje swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów, termin realizacji świadczenia, możliwe formy płatności, sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może przyjąć ofertę przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy. Z chwilą otrzymania akceptacji oferty przez Sprzedawcę zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 5.Klient składający zamówienie za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególności: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilość, spośród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 6.Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której mowa w §3 ust. 5, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotną wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach jakie Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomość zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłając wiadomość elektroniczną do Sprzedawcy wskazując wybraną formę płatności oraz sposób Dostawy.
 7.Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 8.Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 7 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 9.Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia.
§ 4 Płatności
 1.Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2.Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Towary:
 a)przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy).
 3.Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w ofercie mailowej zawarcia Umowy sprzedaży o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 4.W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, o którym mowa w §4 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 5 Dostawa
 1.Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2.Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar będący przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
 3.Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 4.W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
 5.Klient będący Przedsiębiorcą powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Dostawcy, w szczególności ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 6.Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary.
§ 6 Rękojmia
 1.Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2.Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
 a)złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
 Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
 b)żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
 Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 3.Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 4.Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 5.Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie e-mailowej na adres e-mail: abes@abes.com.pl.
 6.Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.
 7.Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres abes@abes.com.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
 8.Klient będący Przedsiębiorcą, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi ponosi koszty dostarczenia, demontażu i ponownego montażu Towaru.
§ 7 Odstąpienie od Umowy sprzedaży
 1.Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy.
 2.Bieg terminu na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta.
 Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3.W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 4.Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5.Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6.Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7.Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8.W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9.Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10.Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11.Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
§ 8 Usługi nieodpłatne
 1.Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
 a)Formularz kontaktowy.
 2.Usługi wskazane w §8 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3.Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4.Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 5.Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
§ 9 Ochrona danych osobowych
 1.Administratorem danych osobowych zbieranych w związku z serwisem internetowym, z którego pochodzi niniejszy regulamin jest Sprzedawca:

Ryszard Cieślicki prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki z siedzibą w Warszawie przy ul. Smolnej 34 lok. 21.

Adres do korespondencji oraz dane kontaktowe:

ABES Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ryszard Cieślicki
ul. Stanisława Witkiewicza 16, 03-305 Warszawa
tel. (22) 826 21 48
fax (22) 828 34 50
tel. kom. 601 26 21 48
e-mail: abes@abes.com.pl.
 2.W związku z serwisem internetowym, z którego pochodzi niniejszy regulamin mogą być zbierane dane osobowe:
- Klientów (osób fizycznych dokonujących zamówień), w celu obsługi zamówienia; przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości;

- osób wskazanych przez Klienta niebędącego osobą fizyczną w celu obsługi zamówienia; przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy i Klienta, wyrażających się w leżącej po obu stronach potrzebie zapewnienia sprawnego przebiegu dostawy towarów, oraz do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z ustawy o rachunkowości;

- osób, które rejestrują się w serwisie, w celu ułatwienia procesu składania zamówień; osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu;

- osób kontaktujących się ze Sprzedawcą za pośrednictwem dostępnych w serwisie www formularzy kontaktowych oraz osób kontaktujących się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej, w celu prowadzenia korespondencji; osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu;

- osób odwiedzających serwis internetowy w celu monitorowania bezpieczeństwa serwisu oraz w celach statystycznych (szczegółowe informacje zawiera Polityka prywatności); przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Sprzedawcy, wyrażających się w potrzebie zapewnienia integralności i dostępności serwisu używanego przez Sprzedawcę w działalności gospodarczej;

- osób zamawiających usługę przesyłania newslettera w celu świadczenia tej usługi; osoby te wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych w tym celu;

 3.Osoby korzystające z serwisu lub korespondujące ze Sprzedawcą przekazują Sprzedawcy swoje dane osobowe dobrowolnie, lecz niepodanie danych podczas rejestracji w serwisie, składania zamówienia, wypełniania formularza kontaktowego, przesyłania zapytania pocztą elektroniczną lub zamawiania newslettera uniemożliwia wykonanie tych czynności.
 4.Sprzedawca przekazuje Dostawcy dane osobowe Klienta (w przypadku gdy jest osobą fizyczną) lub osoby wskazanej przez Klienta do kontaktów (w przypadku gdy Klient nie jest osobą fizyczną) w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Sprzedawcy (np. świadczącym usługi hostingu sklepu internetowego), w celu i zakresie określonym przez Sprzedawcę.
 5.Dane związane z obsługą zamówień będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów o rachunkowości i przepisów podatkowych. W przypadku kont utworzonych i nie wykorzystanych do zawarcia transakcji, dane będą usuwane po 6 miesiącach od założenia konta a konto usuwane. W przypadku kont wykorzystanych do zawarcia transakcji dane będą usuwane po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym zawarto ostatnią transakcję. W przypadku danych związanych z prowadzeniem korespondencji dane usuwane będą po 12 miesiącach, chyba że korespondencja dotyczy zamówienia lub zawartej umowy – w tym przypadku dane usuwane będą po 5 latach od końca roku kalendarzowego, w którym korespondencja miała miejsce.
Dane związane z przesyłaniem newslettera usuwane będą po wycofaniu zgody na jego otrzymywanie.
Dane dotyczące połączeń z serwisem są usuwane maksymalnie po 3 miesiącach od ich zarejestrowania.
 6.Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Spełnienie żądania, sprzeciwu lub prawa do przeniesienia danych uwarunkowane jest spełnieniem przesłanek określonych w art. 15-21 RODO.

Osoba, której dane są przetwarzane na podstawie jej zgody ma prawo w dowolnym momencie wycofać tę zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 7.Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8.Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
§ 10 Postanowienia końcowe
 1.Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 3.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4.W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, sądem właściwym dla jego rozstrzygnięcia jest sąd miejsca siedziby Sprzedawcy.
 5.Każdy Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych.
 6.Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu.
 7.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.10.2019 r.
GŁÓWNA | OFERTA | O FIRMIE | REFERECJE | POLITYKA PRYWATNOŚCI | REGULAMIN | KONTAKT
Copyright © 2013 ABES
Projekt i wykonanie: Agenjca Interaktywna